Pale-eyed Blackbird
Agelaius xanthophthalmus
(L 8")
Distinctive eye
...prefers oxbow lakes.
Machu Huasi
Oxbow Lake
22Sept2011
Joseph Tobias and
Nathalie Seddon,
XC63098